اعمال انسان بهترین مفسر افکار او هستند.
سعی کن آینده را با مصالح گذشته نسازی.
عینک سواد نمی‌آورد، اما سواد عینک می‌آورد.
عقب عقب نمی‌شود رو به آینده رفت.
آرامش،‌ نخستین و واپسین باور من است.
اعمال انسان بهترین مفسر افکار او هستند.
سعی کن آینده را با مصالح گذشته نسازی.
عینک سواد نمی‌آورد، اما سواد عینک می‌آورد.
عقب عقب نمی‌شود رو به آینده رفت.
آرامش،‌ نخستین و واپسین باور من است.
اعمال انسان بهترین مفسر افکار او هستند.
سعی کن آینده را با مصالح گذشته نسازی.
عینک سواد نمی‌آورد، اما سواد عینک می‌آورد.
عقب عقب نمی‌شود رو به آینده رفت.
آرامش،‌ نخستین و واپسین باور من است.