نرم افزار حضور و غیاب Paliz Studio

نرم افزار Data Center

نرم افزار لایت و جامع

نرم افزار یونیس ورژن 4

نرم افزار SQL Server 2008 / X86

نرم افزار SQL Server 2008 / 64 Bit